Newyddion Nel!

Wps!

Mae Nel mewn trwbwl… eto!

Mae llyfr newydd Na, Nel! yn y siopau nawr. Mae tair stori newydd sbon. Yn y stori gyntaf mae Nel yn mynd ar antur... antur fwyaf ei bywyd. Mae’n mynd i ganolfan antur Glan-llyn... heb Mam a Dad... heb Twm, ei brawd... a heb Mister Fflwff, yr unig gath yn y byd sy’n gwisgo tiara a sgert ffrils... Ond bydd ei ffrindiau hi yno... ac efallai y bydd Tegi-wegi, anghenfil y llyn yno... A fydd y ferch ddireidus hon yn cael ofn?... Beth wyt ti’n feddwl?

 

Oops!

Nel is in trouble... again!

The new Na, Nel! book is in the shops now. There are three brand new stories. In the first story Nel goes on an adventure... the biggest adventure of her life. She is going to Glan-llyn activity centre... without Mum and Dad... without Twm, her big brother... and without Mister Fflwff, the only cat in the world who wears a tiara and a tutu... Her friends will be there... and who knows, Teg-wegi the monster might be lurking in the lake... Will the mischievous Nel be scared?... What do you think?

Wwww! Sioe Na, Nel!

Ydy’r X Factor gan Nel? Wel, mae ganddi newyddion cyffrous! Mae hi’n mynd i fod ar y llwyfan haf nesaf. Bydd cwmni theatr Arad Goch yn teithio Cymru gyda sioe Nel – antur newydd yn llawn hwyl a direidi. Bydd y sioe gyntaf yn Theatr Felinfach ym mis Mai. Yna bydd yn teithio o theatr i theatr o gwmpas Cymru. Fyddi di yno? Gofynna i dy athro neu dy athrawes di.

Does Nel have the X Factor? Well, she does have some exciting news! She will be taking to the stage next summer. Arad Goch theatre company will be on tour around Wales with the show – a new adventure packed full of fun and mischief. The show will start in Felinfach Theatre near Lampeter and will travel all around Wales. Will you be there? Ask you teacher to see.

Antur Nel yn y castell

Castell i Dywysoges Nel? Cafodd Meleri ddiwrnod cyffrous iawn yng Nghastell Aberteifi yn creu ffrindiau newydd i Nel. Gwelodd Meleri 180 o blant i gyd. Roedd pawb wrth eu boddau yn clywed stori Nel, defnyddio eu dychymyg a chreu cymeriadau mewn sbri sbwriel.

 Mae Meleri a Nel yn cael amser gwych yn cwrdd â phlant dros Gymru, mewn ysgolion, siopau, gwyliau ac Eisteddfodau.

 

Nel’s adventure at the castle

A castle fit for Princess Nel? Meleri had an exciting day at Cardigan Castle creating new friends for Nel. Meleri saw 180 children in just one day. They had a brilliant time listening to a story, using their imagination and creating characters from recyclable stuff.

Meleri and Nel have a brilliant time meeting children from all over Wales, in schools, shops, festivals and Eisteddfods.

Sbwriel! / Rubbish!

Na, mae’n wir! Bydd Na, Nel! – Ha, ha! yn un o lyfrau Darllen Dros Gymru 2017–2018. Mae’r gystadleuaeth yn dy annog di i garu llyfrau Cymraeg.

Cadw’r frawddeg am YouTube

Diolch i blant Ysgol Bro Teifi am greu Meleri allan o ailgylchu.

No, it’s true! Na, Nel! – Ha, ha! is one of the books for the Welsh Book Slam 2017–2018. The competition encourages you to love reading books.

Cadw’r frawddeg am YouTube

 Thank-you to pupils at Ysgol Bro Teifi in Llandysul for making Meleri out of recyclable material.