Byd Mawr Nel

Nel

“Dwi’n codi yn y bore, dwi’n edrych yn y drych. Dwi wedi penderfynu fy mod i’n wych.

Dwi’n wych, dwi’n wych, dwi’n wych, dwi’n wych! Dwi’n wych, dwi’n wych, dwi’n wych, dwi’n wych!”

Pwy ydw i? Fi, wrth gwrs! Merch ddireidus a llawn dychymyg. Hoff blentyn Dad a Mam. (Dydy brodyr ddim yn cyfri.) Oes, mae gen i frawd o’r enw Twm. Ond ar wahân i hynny, dwi’n berffaith!

Dwi mor wych, fe allwch chi ddarllen llyfrau am fy anturiaethau i! Fi, fi, fi!

Mam

Mae ganddi’r swydd bwysicaf yn y byd – edrych ar fy ôl i. Mae’n amyneddgar a chariadus. Ac mae’n eithaf da am ddarllen stori, ond mae’n araf iawn yn rhannu losin ac mae’n mynnu brwsio fy ngwallt i… bob dydd!

(Pam ham?)

Dad

Mae e’n briod gyda Mam. Mae e’n dda iawn am wrando ar fy straeon i. Mae e’n gwneud fy ngwaith cartref i tra fy mod i’n gwylio Strictly. Mae e’n anobeithiol yn y gegin – mae e’n llosgi fish fingers hyd yn oed. Mae e’n hoffi chwarae criced, ond nid ei fai e ydy hynny.

Twm

Camgymeriad mawr. Mae e’n gwrtais ac yn ddisglair. Yn wir, mae e’n dda am wneud popeth – hyd yn oed mathemateg! Ych a pych! Mae ei stafell wely yn ogleuo fel cwt mochyn.

Mister Fflwff

Fy nghefnder bach blewog. (Dydy e ddim yn anifail anwes, yn bendant.) Mae e’n llawer mwy o hwyl na llai pen. Mae e’n hoffi gwisgo lan ac mae e’n edrych yn grêt mewn tiara. Byddai rhai pobol yn dweud ei fod e mor ddiog â chath.

Barti Blin

Fy ffrind mynwesol i. Mae e hyd yn oed yn fwy drygionus na fi! Mae e’n gwisgo gwisg Spiderman i bob man. Ond corryn bach blin ydy hwn. Mae e’n colli ei dymer byth a hefyd. Yna mae ei wyneb mor goch â phen-ôl babŵn. Mae ganddo syniadau ffantastig e.e. chwarae gêm o dennis taflu afalau o lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Bogel

Daeth y corrach hwn i fy mywyd tra o’n i ar y toiled yn gwneud pi-pi. Roedd ganddo fol mawr a gwên enfawr. Gofynnodd un cwestiwn i mi:

“Gwranda ar fy ngeiriau hud,

I ti fe rof y byd i gyd.

Beth bynnag a ddymuni di,

Tydi a gei – un gwych dw i!”

Roedd llawer iawn o bethau ar fy rhestr i, ond fe ofynnais i hyn: “Dwi eisie bod yn DDRWG trwy’r amser.”

Mair Mwyn

Fy ffrind gorau i (FfG). Cafodd hi ei chreu gan hud a lledrith tylwythen deg. Mae hi’n ffrind da i bawb. Mae hi’n gwrando ar bobol eraill, gan gynnwys rhieni ac athrawon! Dydy hi byth yn gas i neb. A dydy hi byth, byth yn colli ei thymer. Mae hi’n meddwl `mod i’n grêt. (Mae hi’n iawn.) Mae Dad a Mam yn hoffi Mair yn fawr iawn.

Dyta Dawel

Llygoden fach dawel iawn… nes iddi gyfarfod â fi, hynny yw. Bu’r ymarferion gweiddi yn llwyddiannus iawn i Dyta. Nawr mae hi’n gallu ateb cwestiynau yn y dosbarth – pan dydy Gwern Gwybod Popeth ddim yn dangos ei hun. Ond mae hi’n well na Gwern achos mae hi’n gallu siarad tair iaith. Cŵl.

Gwern Gwybod Popeth

Mae e’n gwybod yr ateb i bob cwestiwn – hyd yn oed rhai anodd e.e. beth ddaeth gyntaf: yr iâr neu’r wy? Sut mae Siôn Corn yn mynd ag anrhegion o gwmpas y byd i gyd A chyrraedd adre mewn pryd i frecwast? Beth mae’r dylwythen ddannedd yn ei wneud gyda’r holl ddannedd yna? (Atebion Gwern yn eu trefn: yr iâr; mae ganddo sled hud sydd ddim yn cael ei reoli gan amser; eu gwisgo nhw.)

Lliwen Llyfrau

Mae Lliwen yn bwyta llyfrau i frecwast, meddai Mam. Un diwrnod, fe arhosodd yn y gwely trwy’r bore er mwyn darllen llyfr. (A doedd hi ddim yn ddiwrnod ysgol.) Dwi’n cael creision ŷd siwgwr i frecwast, gyda thamaid bach o siwgwr arnyn nhw. (Dydy gormod o siwgwr ddim yn beth da, meddai Dad. Ond fedrwch chi fyth gael gormod o lyfrau!)

Wyt ti eisiau bod yn ffrind i mi?Beth am ysgrifennu paragraff amdanat ti dy hun a’i anfon ata i? Fe alli di anfon mwy na pharagraff os hoffet ti – ac os cei di’r Awen yn gwmni. (Beth ydy’r Awen? Ffrind bach llawn dychymyg sy’n dy helpu di i ddod o hyd i syniadau da, ac i’w hysgrifennu nhw ar bapur.)